ટ્રાન્સમીડિયા એવોર્ડ્સ માટે 10 કેટેગરીમાં નામાંકન મેળવવા માટે ગુજરાતી ફિલ્મ ‘ઓ! તારી’ની ટીમને અભિનંદન …


Congratulations team of Gujarati film O taareee for getting nominations in 10 categories for transmedia awards…

1) Best Cinematographer : Tapan Vyas

2) Best Dance Director : Ketul Waghela

3) Best Art Direction : Abhishek Kharsani

4) Best Lyrics : Milind Gadhavi

5) Best Singer Female : Ishani Dave

6) Best Singer Male : Hardik Dave

7) Best Actor in Comic Role : Ragi Jani

8) Best Actor in Negative Role : Padmesh Pandit

9) Best Supporting Actor : Jayesh More

10) Best Music Director : Hardik Dave

For more details login to http://www.gujratifilms.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: