ટ્રાન્સમિડિયા પુરસ્કાર માટે લગભગ દરેક વર્ગમાં ફિલ્મ ‘ લવની ભાવાઈ’ નામાંકિત થઇ…ખુબ ખુબ અભિનંદન અને શુભેછા ..


Gujarati film ‘love ni bhavai’ is nominated in almost every category for transmedia awards…congratulations and alll the best…

For more details login to http://www.gujratifilms.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: