ગુજરાતી ફિલ્મ ‘રતનપુર’ એ સિસ્ટમ સામે એક યોદ્ધાના સંઘર્ષની વાર્તા છે.16 મી માર્ચ એ દિવસ છે જયારે ‘રતનપુર’, ગુજરાતી સિનેમાની ભવ્યતાને નવો આયામ આપશે…


Gujarati film ‘Ratanpur’ is a story about a cop fighting against the system…16th March is the Day! Ratanpurthefilm brings glory to Gujarati Cinema by Prolife Entertainment & Production Pvt Ltd
Tushar J Sadhu is in lead role. directed by Vipul Sharma. produced by M S Jolly
For more details login to http://www.gujratifilms.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: