આ વાક્ય ગુજુ પિતા કહે છે કે જ્યારે તમે તેમને કંઈક ખરીદવા માટે કહો છો


this line Gujju fathers says when you ask them to buy something😀🤣
Siddharth Randeria – ગુજ્જુભાઈ Ishaan Randeria GujjuBhai Most Wanted PEN India Ltd Jayantilal Gada
For more details login to http://www.gujratifilms.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: